Historie

house Andreas Jennow A/S logo, det gamle handelsskib, som sejler af sted i jagten på nye markeder, udfordringer og eventyr i ukendte farvande, er i sandhed et symbol på en virksomhed, som sætter en ære i gamle forretningsmæssige traditioner, men som også ved konstant at være i bevægelse forstår at tilpasse sig markedsforholdene.

Alle, som kender Andreas Jennow A/S i dag, ved, at dette er kendetegnende for virksomheden, men hvem var Andreas Jennow, og hvordan startede det hele? Andreas Jennow var ikke nogen helt almindelig ung mand. Efter endt uddannelse i sin fødeby Horsens ville han ud og opleve verden. Det førte ham til Hamborg, London, Rusland, Baltikum og derpå mod øst.

Lige siden 1870’erne havde der været handel i Rusland. I tiden fra århundredeskiftet og indtil Første Verdenskrig udbyggedes disse forbindelser. Tanken var den, at København skulle være stabelplads og transithavn for russiske varer via Østersøen og tilsvarende for varer til Rusland.

Ved krigens udbrud blev ruten mod vest spærret, men handelen fandt nye veje. Import- og eksporthandelen, og således forbindelsen til Vesten, blev opretholdt via det Hvide Hav over havnebyerne Arkhangelsk og Murmansk. Kontorer blev oprettet i Sct. Petersborg, Arkhangelsk og Murmansk.

Jennow og Maage, en anden ung driftig dansker, tog del i denne udvikling. I 1916 indgik de under navnet Jennow, Maage & Co. A/S i Russisk Handelskompagni, der havde kontorer og lagerhuse i disse byer.

Kontoret i Sct. Petersborg måtte imidlertid lukke på grund af den Russiske Revolution, men i de to andre byer kunne handelen endnu fortsætte grundet tilstedeværelsen af et britisk ekspeditionskorps.

Mod slutningen af 1920 trak dette sig tilbage, og Jennow besluttede sig for at følge med og slog sig ned i Riga, hvorimod Maage blev i Arkhangelsk. Den lettiske hovedstad udviklede sig i disse år til at blive et handelscentrum med stadigt voksende omsætning, nøglepunkt som den var i den nordlige forbindelse til Rusland. Og herfra kunne man, hvis de politiske forhold skulle ændre sig, på ny vende tilbage til Sct. Petersborg.

Som bekendt gik det anderledes, og under den store verdenskrise i 1930’ernes begyndelse måtte også kontoret i Riga lukke. Andreas Jennow vendte nu tilbage til København, hvor han allerede i 1918 havde løst borgerskab som grosserer. Starten var beskeden. I virkeligheden måtte han starte helt forfra, tilmed under vanskelige konjunkturer. Det lykkedes ham dog alligevel at udbygge sin stilling på det danske marked og samtidigt sikre virksomheden en række agenturer. Der er ikke nogle af dem der består endnu.

Under Anden Verdenskrig opstod nye vanskeligheder. Al import standsede, og man måtte finde andre veje, blandt andet en fabrikation af kieselgur i Fredericiaområdet.

Efter afslutningen af krigen, hvor restriktionerne langsomt bortfaldt, lykkedes det dog virksomheden at få del i det derpå følgende økonomiske opsving, som også betød Danmarks overgang fra et agrar til et industrisamfund. Andreas Jennow fulgte udviklingen, udbyggede virksomhedens organisation og erhvervede i 1949 den smukke ejendom i Strandgade på Christianshavn, hvor Andreas Jennow A/S havde til huse helt op til 1988. I 1953 blev sønnen Haagen Jennow optaget som partner, og i 1956 omdannedes virksomheden til et aktieselskab.

Andreas Jennow signature

Allerede i midten af 1930’erne havde man haft kontakt til det Fjerne Østen, og nu kunne man bygge videre på disse relationer. Især Kina ønskede at åbne forbindelsen til Vesteuropa, og i 1954-55 afholdtes de første messer i Kanton, dengang den eneste by, der kunne besøges af udlændinge. Træolie, lakrids, mentol, harpiks, terpentin og andre traditionelle produkter suppleredes nu med kemiske produkter fra den voksende kinesiske industri.

Denne udvikling var kendetegnende for det meste af det Fjerne Østen, og Andreas Jennow A/S begyndte at udbygge sine forretningsforbindelser med hele regionen således, at virksomheden i dag repræsenterer producenter fra eksempelvis Kina, Malaysia, Indonesien og Indien. Det lykkedes samtidigt at udvide forbindelserne til de øvrige nordiske lande inden for kemikalier og råvarer til farve- og lakfremstilling, trykfarve- og næringsmiddel industrien. Flere producenter har derfor valgt at lade Andreas Jennow A/S repræsentere dem i hele Norden og Baltikum.

Der er sket store forandringer fra virksomhedens start i 1916 til i dag. Vilkårene ændrer sig stadigt. Flere af de oprindelige produkter er gledet ud, mens andre er kommet til som en følge af nye industriers ekspansion. Ændrede markedsforhold har ført til nye udfordringer for virksomheden.

Åbningen af EU havde betydelig indflydelse på agent- og distributørleddet, og markedet har været kendetegnet ved en række fusioner og overtagelser. Endvidere har flere, især europæiske, producenter åbnet egne kontorer rundt om i Europa. Andreas Jennow A/S er således i dag en af de få selvstændige private virksomheder i Norden, som stadigt er aktiv i hele Norden og Baltikum, hvilket primært skyldes den specialisering, som virksomheden har undergået de sidste år. Andreas Jennow har opbygget flere lagre, herunder i Danmark, Finland og Estland, således at kunden garanteres størst mulig leveringssikkerhed. Dette er et led i en udvikling, hvor virksomhedens mål er at øge salget, dels ved at fokusere på specialprodukter og logistik og dels ved at udbygge relationerne til især eksisterende leverandører, men også med fortsat udvikling af nye leverandører, som kan komplimenterer produkt portofølgen.

Især har handelen med det Fjerne Østen været favorabel, og Andreas Jennow A/S forventer fremtidigt at opnå yderligere fremskridt på dette område.

I år 2000 overtog Helle & Peter From Andreas Jennow A/S via en MBO. Både Helle & Peter har arbejdet i Andreas Jennow A/S siden 1983 og 1987, så selskabets traditioner for handel var allerede inden overtagelsen kommet godt ”ind under huden”. Siden overtagelsen har Andreas Jennow A/S ekspanderet og har udover kontor i Danmark, nu også kontor i Sverige, Finland og Estland. Om end tiden går, forbliver nogle ting uforandrede. For Andreas Jennow A/S prioriteres fortsat markedskundskab og den høje service overfor kunder og leverandører.

Minde

Andreas Jennow old passport